Bijzondere bepalingen aangaande de wedstrijd architectuur

Art. 15

De stichtingsbeurs voorbehouden aan de architectuur heeft tot doel een jonge architect aan te moedigen die door de verschillende proeven waaraan hij zal onderworpen worden zal bewijzen dat hij de nodige technische kennis en artistiek aanvoelen bezit die hem toelaten op een creatieve wijze aan de bekommernissen en noden van onze tijd te beantwoorden, en hem in de mogelijkheid te stellen zijn vorming tot architect te vervolmaken door stages en opzoekingen in het buitenland.

Art. 16

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant zal voor de wedstrijd architectuur een speciale jury aanstellen, samengesteld uit vijf leden waarvan er minstens vier de architectuur beoefenen. De Commissie zal bij de jury vertegenwoordigd worden door een afgevaardigde die niet stemgerechtigd is. Eén van de juryleden, aangeduid door de Commissie, zal het voorzitterschap ervan waarnemen. Hij zal in zijn tak worden bijgestaan door een secretaris, die door de juryleden tussen hen zal worden gekozen bij het begin van hun werkzaamheden. Deze laatste wordt belast, voor de verschillende proeven van de wedstrijd, met het opstellen van een verslag over de werkzaamheden van de jury en over de besluiten waartoe ze zal komen. De jury heeft de volmacht om de moeilijkheden op te lossen die zouden kunnen rijzen bij de beide wedstrijdproeven. Indien nodig kan zij het advies inwinnen van de Commissie belast met de organisatie van de wedstrijd.

Art. 17

De wedstrijd architectuur omvat twee proeven: de eerste, die eliminerend is, bestaat erin bouwkundige projecten, vrij gekozen door elke mededinger, of reeds gerealiseerde werken, waarvan hij op zijn eer verklaart zelfs de ontwerper te zijn, aan de wedstrijdjury voor te leggen. Elke inzending zal maximum tien tekenbladen bevatten, evenals een facultatieve verklarende nota van maximum twee bladzijden, en, in het geval dat reeds gerealiseerde constructies worden voorgesteld, minimum vier en maximum acht foto’s, alsmede de plans, doorsneden, gevels, enz., van deze constructies. Elke inzending wordt door de jury voorzien van een waardering, uitgedrukt in cijfers. Na deliberatie waartegen geen beroep mogelijk is, zal de jury de lijst opstellen van de mededingers toegelaten tot de eindproef.

Art. 18

De eindproef bestaat erin om tijdens een verblijf in afzondering van maximum vijf opeenvolgende dagen, een thema of een onderwerp uit te werken dat gekozen werd door de jury en dat voor alle mededingers hetzelfde is. Deze laatsten kunnen door de jury opgeroepen worden om hun projecten en opvattingen te verdedigen.

Art. 19

De aanvragen tot deelname aan de wedstrijd, ingediend overeenkomstig de voorschriften van artikel 6 van het onderhavig reglement zullen het onderwerp van het project moeten preciseren dat de mededingers besloten hebben aan de jury voor te leggen voor de eliminerende proef. Indien sommige kandidaten een reeds gerealiseerd onderwerp aan de jury willen voorleggen, moeten de verklarende nota en de foto’s bij het inschrijvingsformulier gevoegd worden. In alle gevallen wordt het aan de kandidaten aangeraden bij hun deelnemingsaanvraag een dossier te voegen met documenten die betrekking hebben op projecten of werken waarvan zij de ontwerpers zijn en die ontworpen of gerealiseerd zijn voor andere gelegenheden dan onderhavige wedstrijd.

Art. 20

De mededingers die geslaagd zijn voor de eliminerende proef zullen hiervan zonder verwijl op de hoogte worden gesteld. De datum en de plaats waar zij zich aan de eindproef zullen moeten onderwerpen, zullen hun te gepaster tijd worden medegedeeld. De kandidaten zullen pas tot de afzonderingruimte worden toegelaten na de verbintenis te hebben aangegaan van niemand van de buitenwereld in contact te treden voor het einde van de proef. Bij het einde van de afzondering dienen de deelnemers hun werk aan de jury voor te stellen. Zodra een definitieve selectie gemaakt kan worden, zal de voorzitter van de jury aan de juryleden de vraag stellen of er zich onder de kandidaten architecten bevinden die beantwoorden aan de voorwaarden door de stichter gesteld in artikel 1. Als de vraag negatief beantwoord wordt, zal dat vermeld worden in het verslag van de jury en zullen deze werkzaamheden onmiddellijk een einde nemen. Indien daarentegen het antwoord positief is, zal dat ook vermeld worden in het verslag en zal de jury een gemotiveerd klassement van de kandidaten opstellen in volgorde van hun respectievelijke verdiensten.

Art. 21

De verslagen van de jury zullen getekend worden door al de juryleden en zonder verwijl verstuurd worden naar de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant. Het is aan de juryleden verboden de resultaten van hun werkzaamheden aan derden bekend te maken. De jury neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen. De stem van de voorzitter is eventueel doorslaggevend. Om geldig te beraadslagen is het nodig dat minstens drie juryleden aanwezig zijn bij de werkzaamheden.

Opmerking

Reglement gewijzigd bij de beslissing van de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant
dd.8 november 2011